مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات در ابتداي کار فعاليت هاي عمدتاً حفظ و بهره برداري از اطلاعات آموزشي و مالي دانشگاه را به عهده داشته، سپس عهده دار مسئوليت تهيه نرم افزارهاي مورد نياز و مکانيزه نمودن بخش هاي آموزش، مالي و اجراي اين سيستم ها بود که به تدريج امور اجرايي سيستم هاي نرم افزاري به بخش هاي مربوطه محول گرديد.

اين مرکز در حال حاضر به رسالت اصلي خود يعني تجزيه و تحليل وطراحي سيستم هاي نرم افزاري مورد نياز دانشگاه و پشتيباني سخت افزاري، اطلاع رساني، آموزشي و . . . جهت ايجاد سيستم جامع مکانيزه دانشگاه مشغول فعاليت مي باشد .  

راهنمای استفاده از خدمات

آمار بازدیدکنندگان

20