مهندس فرهنگ سیفعلیان

درباره مدیریت

 

نام و نام خانوادگی: مهندس فرهنگ سیفعلیان

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

مرتبه علمی: 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر

 

پست الکترونیکی: seifalian@gmail.com

 

تلفن تماس: 32622222