انتصاب رییس جدید مرکز

در طی جکم صادره  جناب آقای مهندس فرهنگ سیفعلیان از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه اراک بعنوان سرپرست مرکز انفورماتیک و ارتباطات منصوب گردید.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک