مدیریت

 

               دکتر وحید رافع

               آدرس اینترنتی:  v-rafe@araku.ac.ir

               شماره تماس: 2622200

               شماره فکس:2622201


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک