پست اکترونیک

اساتید: به هر کدام از استادان یک email-account اختصاص داده می شود. برای گرفتن این account لازم است که رئیس دانشکده و یا مرکز مربوطه طی نامه ای استاد جدید را به ریاست مرکز فناوری معرفی و تقاضای ایجاد account برای او نماید.

دانشجویان : آدرس پست الکترونیک کلیه دانشجویان صادر گردیده است دانشجویان می توانند به مسئولین سایت کامپیوتر دانشکده خود مراجعه تا راهنمای های لازم را دریافت نمایند.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک