کارکنان

شبکه

فرهنگ سیفعلیان

 تلفن :32622222

علی نوازنی 

 تلفن :32622226

ابراهیم دهقان

  تلفن :32622278

 

نرم افزار

ایمان امینی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن : 32622262

پست الکترونیک :i-amini@araku.ac.ir

فریبا امیری هزاوه

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن : 32622264

 

پست الکترونیک :f-amiri@araku.ac.ir

احسان خوشبخت

کارشناس نرم افزار سیستم

تلفن : 32622220

پست الکترونیک :e-khoshbakht@araku.ac.ir

 

سخت افزار

احسان میرزایی

تلفن : 32622250

کارشناسی 

حسین عباسی

تلفن : 32622254

کارشناسی فن آوری اطلاعات

سید مهدی خلیلی

تلفن : 32622274

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

پویه ارباب زاده

تلفن :32622272

کارشناسی ارشد معماری


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک