کارکنان

شبکه

فرهنگ سیفعلیان

 تلفن :۳۲۶۲۲۲۲۲

علی نوازنی 

 تلفن :۳۲۶۲۲۲۲۶

ابراهیم دهقان

  تلفن :۳۲۶۲۲۲۷۸

 

نرم افزار

ایمان امینی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن : ۳۲۶۲۲۲۶۲

پست الکترونیک :i-amini@araku.ac.ir

فریبا امیری هزاوه

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن : ۳۲۶۲۲۲۶۴

 

پست الکترونیک :f-amiri@araku.ac.ir

احسان خوشبخت

کارشناس نرم افزار سیستم

تلفن : ۳۲۶۲۲۲۲۰

پست الکترونیک :e-khoshbakht@araku.ac.ir

 

سخت افزار

احسان میرزایی

تلفن : ۳۲۶۲۲۲۵۰

کارشناسی 

حسین عباسی

تلفن : ۳۲۶۲۲۲۵۴

کارشناسی فن آوری اطلاعات

سید مهدی خلیلی

تلفن : ۳۲۶۲۲۲۷۴

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

پویه ارباب زاده

تلفن :۳۲۶۲۲۲۷۲

کارشناسی ارشد معماری

 

روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک