پست اکترونیک

اساتید: به هر کدام از استادان یک email-account اختصاص داده می شود. برای گرفتن این account لازم است که رئیس دانشکده و یا مرکز مربوطه طی نامه ای استاد جدید را به ریاست مرکز فناوری معرفی و تقاضای ایجاد account برای او نماید.

دانشجویان : آدرس پست الکترونیک کلیه دانشجویان صادر گردیده است دانشجویان می توانند به مسئولین سایت کامپیوتر دانشکده خود مراجعه تا راهنمای های لازم را دریافت نمایند.

آمار بازدیدکنندگان

30